strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Architektury i Budownictwa
AB-019
Karta informacyjna

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego


Wymagane wnioski


AB-019-01 - zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego.


Lista wniosków


AB-019-01  


Wymagane załączniki


- opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania rozbiórki,
- szkice, rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (np. mapa sytuacyjno-wysokościowa z oznaczonym obiektem do rozbiórki oraz podanymi odległościami obiektu od granic działki),
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony),
- inne dokumenty załączone przez wnioskodawcę.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, w sytuacji osobistego odbioru dokumentacji.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców:
- ul. Wieniawska 14, stanowisko nr 9 lub 10 (I piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1029 lub tel. 81 466 1030,

- ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
tel. 81 466 1010,

- ul. Kleeberga 12a
20-243 Lublin
tel. 81 466 1070,

- ul. Szaserów 13-15
20-553 Lublin
tel. 81 466 1044,

- Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel. 81 466 1050.

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście lub osoba upoważniona (po dokonaniu opłaty z tytułu pełnomocnictwa):
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin
tel. 81 466 2270.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres podany przez wnioskodawcę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Sprawa załatwiana jest na zasadzie tzw. milczącej zgody - brak reakcji organu w terminie 30 dni od daty wpływu zgłoszenia oznacza zgodę na wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem. Przed upływem ww. terminu, organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Potwierdzeniem braku sprzeciwu może być zaświadczenie wydane przez organ lub oświadczenie inwestora w powyższym zakresie.


Tryb odwoławczy


W razie wniesienia przez organ sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Lubelskiego (ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin), za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
Odwołanie należy złożyć zgodnie z opisem w pozycji: "Sposób i miejsce składania dokumentów".


Informacje dodatkowe


W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Dołączony do zgłoszenia opis określający sposób wykonania robót, powinien zawierać informację dotyczącą zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku rozbiórki obiektu budowlanego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
W przypadku rozbiórki elementów obiektu budowlanego zawierających azbest, opis powinien uwzględniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


Art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


17-02-2014


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.