UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Architektury i Budownictwa
AB-019
Karta informacyjna

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego


Wymagane wnioski


AB-019-01 - zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego.


Lista wniosków


AB-019-01  


Wymagane załączniki


- opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania rozbiórki,
- szkice, rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (np. mapa sytuacyjno-wysokościowa z oznaczonym obiektem do rozbiórki oraz podanymi odległościami obiektu od granic działki),
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony),
- inne dokumenty załączone przez wnioskodawcę.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, w sytuacji osobistego odbioru dokumentacji.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców:

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wieniawska 14, stanowisko nr 9 lub 10 (I piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1029
tel. 81 466 1030
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
tel. 81 466 1010
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Kleeberga 12a
20-243 Lublin
tel. 81 466 1070
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szaserów 13-15
20-553 Lublin
tel. 81 466 1044
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel. 81 466 1050
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wojciecha Żywnego 8
20-856 Lublin
tel. 81 466 1081
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Pocztowa 1
20-400 Lublin
tel. 81 466 1083
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Władysława Jagiełły 10
20-290 Lublin
tel. 81 466 1084
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


1. Osobiście lub osoba upoważniona (po dokonaniu opłaty z tytułu pełnomocnictwa):
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin
tel. 81 466 2270
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

2. Za pośrednictwem poczty na adres podany przez wnioskodawcę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Sprawa załatwiana jest na zasadzie tzw. milczącej zgody - brak reakcji organu w terminie 30 dni od daty wpływu zgłoszenia oznacza zgodę na wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem. Przed upływem ww. terminu, organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Potwierdzeniem braku sprzeciwu może być zaświadczenie wydane przez organ lub oświadczenie inwestora w powyższym zakresie.


Tryb odwoławczy


W razie wniesienia przez organ sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Lubelskiego (ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin), za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
Odwołanie należy złożyć zgodnie z opisem w pozycji: "Sposób i miejsce składania dokumentów".


Informacje dodatkowe


W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Dołączony do zgłoszenia opis określający sposób wykonania robót, powinien zawierać informację dotyczącą zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku rozbiórki obiektu budowlanego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
W przypadku rozbiórki elementów obiektu budowlanego zawierających azbest, opis powinien uwzględniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


Art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


17-02-2014


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.